Coronavirus

Het nieuwe coronavirus roept veel vragen op bij kinderopvangorganisaties, ouders en scholen. Daarom hebben wij deze tijdelijke pagina ingericht.

Veelgestelde vragen compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Kosten kinderopvang gedurende coronasluiting
“Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug als ze de rekening van de kinderopvang hebben betaald.”

Update: 12 mei 2020

Compensatieregeling eigen bijdrage (periode 16 maart tot zolang de gedeeltelijke openstelling kinderopvang duurt, dus ook na 11 mei)

Overzicht van veel gestelde vragen van ouders

Afkortingen
KOO =kinderopvangorganisatie
KOT = kinderopvangtoeslag

1. Over welke periode geldt de compensatie van de eigen bijdrage van ouders?
Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed van de overheid (SVB*) in de periode vanaf 16 maart voor de duur van de gedeeltelijke openstelling kinderopvang, dus ook na 11 mei. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid in juli. * SVB is de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie keert o.a. de kinderbijslag uit aan ouders.

2. Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?
Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

3. Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of de kinderopvangorganisatie?
Dit is afhankelijk van het uurtarief dat u betaalt. De overheid vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief. Als het uurtarief dat u betaalt daarboven ligt, vergoedt uw kinderopvangorganisatie het resterende deel.

4. Wat is het maximum uurtarief?
Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02.

5. Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?
Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. Peildatum hiervoor is 6 april. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’).
De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum van 6 april zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.
Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen.

6. Is een kinderopvangorganisatie verplicht het deel boven het maximum uurtarief te vergoeden?
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode voor 11 mei en na 11 mei. Voor de periode voor 11 mei geldt dat Brancheorganisaties BMK en BK duidelijk hebben gecommuniceerd naar hun leden het deel van de compensatie aan ouders dat boven het maximaal uurtarief ligt uit te betalen en deze KOO’s zullen dit ook doen. Het enige dat verandert na 11 mei, is wanneer het uurtarief dat u betaalt boven het maximum uurtarief ligt, dan compenseert uw kinderopvangorganisatie niet het resterende deel meer want de kinderopvang is weer open. Voor de bso geldt hierop een uitzondering; mocht het gedeeltelijk openzijn van de bso ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang en de bso kan ouders geen passend aanbod doen, dan kan de kinderopvangorganisaties – op verzoek van de ouder – de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug betalen.

7. Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?
Uw eigen kinderopvangorganisatie laat u weten wanneer u het deel dat de kinderopvangorganisatie vergoedt, ontvangt.
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u dit deel in één keer teruggestort door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt in juli.

8. Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?
U ontvangt uw eigen bijdrage tot het maximaal te vergoeden uurtarief rechtstreeks terug vanuit de overheid op uw eigen rekening.

9. Worden ouders gecompenseerd voor contracten die na 6 april ingaan?
Immers, 6 april is de peildatum die de Belastingdienst hanteert voor de compensatie van de eigen bijdrage compensatie.
Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en recht hebben op kinderopvangtoeslag, komen voor compensatie in aanmerking. Maar het is nog niet duidelijk hoe deze ouders zich hiervoor kunnen aanmelden. Zodra daar duidelijkheid over is nemen we dit op in deze FAQ. Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed.

10. Ik neem inmiddels meer contract uren af dan mijn contract op 6 april vermeldde.
Word ik hiervoor wel gecompenseerd?
Extra contracturen die ingaan na 6 april worden niet gecompenseerd. Wanneer het gaat om extra uren in verband met noodopvang worden de kosten daarvan niet in rekening gebracht.

11. Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel de compensatie?
Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling
is, zult u dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze FAQ. Wij adviseren u om alsnog zo snel mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.

12. Mijn kind is net 4 jaar geworden maar de school laat pas na de zomervakantie weer nieuwe leerlingen toe, mag dat? En als mijn kind na de 4e verjaardag op de kinderopvang blijft, blijf ik dan recht KOT houden?
Nee, een school mag deze kinderen niet weigeren. Het kabinet heeft besloten dat alle kinderen vanaf 11 mei weer een deel van de tijd naar school gaan. Dat geldt ook voor 4-jarigen die nu voor het eerst naar school gaan. Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW hebben dit op 6 mei laten weten naar aanleiding van de signalen dat sommige scholen kinderen die net 4 geworden zijn, niet willen laten instromen.

13. Ik wil geen compensatie van mijn kosten; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?
U kunt bij uw eigen kinderopvangorganisatie aangeven dat u afziet van vergoeding.
▪ Als u kinderopvangtoeslag ontvangt dan kan uw kinderopvangorganisatie alleen dat deel van uw eigen bijdrage níet compenseren dat eventueel boven het maximale uurtarief ligt van de Belastingdienst. Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt.
▪ Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal uw kinderopvangorganisatie uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

14. Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?
Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

15. Ik werkt thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?
Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode. U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

16. Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?
U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

17. Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?
Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie..

18. Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?
Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie en vraag advies.

19. Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.
We adviseren deze ouders om het online-formulier op de website van BOinK in te vullen zodat we deze groep goed in beeld krijgen. Dit ‘meldpunt’ kent een Nederlandse en een Engelstalige variant.

20. Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?
Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met een cruciaal beroep een contract met een kinderopvangorganisatie en u heeft uw factuur voldaan, wordt u net als alle andere ouders vergoed voor uw eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief. Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.

Meer informatie Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Datum: 24 april 2020

­­

Betreft: versoepeling coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april heeft het kabinet meer details gegeven over de versoepeling van de coronamaatregelen na 28 april.

Het kabinet geeft aan dat het risico voor de ‘volksgezondheid’ beheersbaar blijft als de kinderopvang, de basisschool, de basisschool opvang en het speciaal onderwijs na de meivakantie weer opengaan.

Alle basisscholen en kinderopvang in Nederland kunnen na 10 mei deels open. Ook worden de regels om te sporten voor kinderen en jongeren versoepeld. Alle overige maatregelen worden verlengd tot minimaal 19 mei.

Hoe zal dit in de praktijk gaan?

De dagopvang (KDV) gaat volledig open. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet.

Basisscholen zullen in kleinere groepen weer les kunnen geven en zullen met een aangepaste rooster moeten werken. De BSO opvang zal dus aansluiten bij deze nieuwe roosters. De BSO opvangtijd kan per kind verschillen en afwijken van de huidige planning.

Hoe de BSO opvang precies uit zal zien, wordt pas na verdere uitwerking van de roosters duidelijk. Wij zullen u op de hoogte blijven houden.

Wij zullen blijven inzetten op een goede noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Hoe wordt er omgegaan met besmettingsgevaar voor en na de opstart?

Met betrekking tot het voorkomen van verdere besmetting refereren wij u naar alle eerder aangekondigde algemene maatregelen en de aanvullende maatregelen. Deze blijven van kracht.

Hieronder zijn de aanvullende maatregelen nog eens opgesomd:

  • Kinderen worden bij de groepsdeur gebracht en gehaald. Hierdoor zullen er geen ouders op de groepen aanwezig zijn.
  • Kinderen worden door 1 ouder gebracht of gehaald. Een andere ouder of eventuele andere kinderen zullen in de hal bij de ingang moeten wachten.
  • Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar bij de overdracht van het kind.
  • Wij laten alleen kinderen en ouders zonder klachten als verkoudheid, koorts, keelpijn en ademhalingsklachten binnen in onze locatie.
  • Wij vragen ouders het afscheid zo kort mogelijk te houden. Er is de mogelijkheid om bij het raam te zwaaien.

Op het moment zijn wij aan het nadenken over maatregelen om besmettingsgevaar ook na de opstart zo goed als mogelijk te voorkomen. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden.

Dit laatste vraagt om aangescherpte maatregelen. Hierover ontvangt u volgende week meer informatie.

Als laatste willen wij aangeven dat informatie over de compensatieregeling spoedig zal volgen. Op het moment dat wij overgaan tot uitbetaling, dan krijgt u dat van ons te horen.

Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen. Vragen kunt u stellen via het Ouderportaal of via info@degroenetuin-kdv.nl .

23 maart 2020

Kosten kinderopvang gedurende coronasluiting.

“Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug als ze de rekening van de kinderopvang hebben betaald.”

De overheid heeft bepaald dat de ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar het kinderdagverblijf, de bso of gastouder kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hun geld terugkrijgen. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

In de onderstaande vragen en antwoorden kunt u zelf nalezen op welke wijze deze terugbetaling aan de ouders gaat plaatsvinden. De terugbetalingsregeling is alleen op u van toepassing wanneer de u de factuur over de betreffende periode betaald heeft.

Veelgestelde vragen compensatie eigen bijdrage kinderopvang

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.
Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

6. Krijg ik een nieuwe factuur?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties
7. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats omstreeks 26 maart a.s.

8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 16 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

9. Moet ik privacygevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

Inschrijven

Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan bij ons op locatie, per e-mail of via ons inschrijfformulier. Natuurlijk zijn u en uw kinderen altijd van harte welkom om eens te komen kijken voordat u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleid probeert duidelijkheid te scheppen naar alle betrokkenen en draagt bij aan de continuïteit van de geboden kinderopvang. Anders gezegd, hoe gaan we in onze dagelijkse praktijk om met u als ouders en vooral met uw kinderen. Het uitvoerende werk wordt gedaan door gediplomeerde pedagogisch medewerkers, die met volle aandacht voor elk kind het vizier hebben op het verbeteren van de kwaliteit van de BSO. Het pedagogisch beleid is geen star beleid maar zal inhoudelijk ter discussie blijven staan en waar nodig bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer maatschappelijke opvattingen veranderen of wanneer de overheid met nieuwe regelgeving komt.

Gratis rondleiding aanvragen

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een rondleiding.


  • Informatie van de ouder  • Informatie van het kind


Maak een afspraak.

Op dit moment hebben wij 4 locaties voor kinderopvang in Rotterdam. U kunt geheel vrijblijvend langskomen voor een kennismaking.

Of bel ons direct 010 4822811